Pravila korišćenja

Dobrodošli na internet stranicu samopozitivasp.net!

Svakim pristupom stranici samopozitivasp.net ili bilo kom njenom delu, smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji mogu proisteći iz korišćenja, kao i da ih u celosti prihvata.

Autorska prava

Članci koji su preneseni sa drugih stranica i portala, preneseni su uz dozvolu autora a njihov izvor i/ili autor su linkovani i navedeni na vidljiv način. Shodno tome, mi ne možemo davati dozvole za njihovo dalje korišćenje na vašim stranicama ili portalima.

Moguće je da nekom tekstu nije bilo lako utvrditi originalni izvor i autora pa isti nisu navedeni. U tom slučaju kao izvor informacija navode se “mediji”, čime stavljamo do znanja da nismo mi autori. Ukoliko ste vi autor takvog članka, molimo vas da nam javite kako bi članak ili uklonili ili naveli vas kao autora.

Samopozitivasp.net će odmah razmotriti primedbe posetilaca koji smatraju da im je objavljivanjem sadržaja na ovoj stranici povređeno sopstveno autorsko pravo. Ukoliko se utvrdi da se radi o povredi autorskih prava, sporni sadržaj će biti uklonjen u najkraćem mogućem roku.

Linkovi na druge web-stranice

Samopozitivasp.net ne snosi odgovornost za sadržinu web-stranica izvan samopozitivasp.net

Komentari

samopozitivasp.net zadržava pravo da ne objavi sadržaje kojima se povređuje privatnost nekog lica, uvredljive sadržaje, psovke, sadržaje u kojima se nalaze direktne pretnje drugim licima, kao i sadržaj koji je štetan na bilo koji drugi način. Ne odgovaramo za komentare posetilaca koji su isključivo odraz njihovog mišljenja.

Odricanje od odgovornosti

Za svaku primenu i korišćenje sadržaja snosite sopstvenu odgovornost i samopozitivasp.net ne odgovara za bilo koju vrstu štete ili posledice nastale korišćenjem bilo kog dela sajta odnosno sadržaja koji se na njemu nalaze.

Za celokupni sadržaj u objavljenim člancima, njihov kvalitet, tačnost, istinitost, namenu i ispravnost, odgovaraju isključivo njihovi autori. Samopozitivasp ne snosi posledice, ne preuzima i ne podleže nikakvoj vrsti materijalne ili nematerijalne odgovornosti.

Zaštita privatnosti

samopozitivasp.net, u skladu sa Zakonom, može da prikuplja određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja stranice kao što su email adresa, ime i prezime, podaci o računaru i internet provajderu. Samopozitivasp se obavezuje da nikada neće svojevoljno predati podatke trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom (u slučaju teškog kršenja pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika).

Samopozitivasp zadržava pravo promene, ukidanje (privremenog i trajnog) bilo kog sadržaja ili usluge na stranici bez prethodne najave.

Samopozitivasp zadržava pravo izmene ovih pravila korišćenja u bilo kom trenutku i neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj internet stranici.